Խաղաղապահների աչքի առաջ ադրբեջանցիները մուտք են գործել

NAGORNO-KARABAKH - NOVEMBER 14, 2020: A Russian peacekeeper guards the area near the Dadivank Armenian monastery. On 10 November, Armenia’s Prime Minister Nikol Pashinyan, Russia’s President Vladimir Putin, and Azerbaijan’s President Ilham Aliyev signed a joint statement on a complete ceasefire in Nagorno-Karabakh. The Russian leader said the Azerbaijani and Armenian sides would maintain the positions that they had held and Russian peacekeepers would be deployed to the region. According to the document, Armenia has to hand over the Nagorno-Karabakh districts of Kalbajar, Lachin, and Agdam, to Azerbaijan till November 15, December 1, and November 20, respectively. Stanislav Krasilnikov/TASS Íàãîðíûé Êàðàáàõ. Ðîññèéñêèé ìèðîòâîðåö ó àðìÿíñêîãî ìîíàñòûðÿ Äàäèâàíêà. 10 íîÿáðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Íèêîë Ïàøèíÿí, ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí è ëèäåð Àçåðáàéäæàíà Èëüõàì Àëèåâ ïîäïèñàëè çàÿâëåíèå î ïðåêðàùåíèè âîéíû â Íàãîðíîì Êàðàáàõå, êîòîðàÿ íà÷àëàñü â êîíöå ñåíòÿáðÿ. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, Àðìåíèÿ ïåðåäàåò Àçåðáàéäæàíó äî 15 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà Êåëüáàäæàðñêèé è äî 1 äåêàáðÿ Ëà÷èíñêèé ðàéîíû. Äî 20 íîÿáðÿ àðìÿíñêàÿ ñòîðîíà òàêæå äîëæíà ïåðåäàòü Àãäàìñêèé ðàéîí Íàãîðíîãî Êàðàáàõà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Ադրբեջանը, հասկանալով, որ ԼՂ հիմնախնդիրն առկա է և ավելի է արտահայտվելու միջազգային օրակարգում, փորձում է փակել ԼՂ հարցը և այս գործողությունը մեկնարկել է Ասկերանի Փառուխ գյուղից, որը շարունակվելու միտում ունի: Այս մասին Կառավարության նիստին հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը:

 

Ըստ նրա՝ Փառուխի իրադարձությունները փաստում են, որ ԼՂ հայությունը պաշտպանվելու կարիք ունի, այլապես կդառնա ցեղասպանության զոհ:

 

«Փառուխի ճգնաժամը ծագել է պայմանավորվածությունների խախտման արդյունքում։ Տարածաշրջանում լարվող իրադրությունը թուլացնելու համար ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն՝ Փառուխ-Խրամորթ հատվածից մի շարք դիրքեր հայելային կերպով հանելու վերաբերյալ, և սա պետք է երաշխավորեր ՌԴ խաղաղապահ զորախումբը։ Հայկական մի քանի դիրքեր ետ են քաշվել, ՌԴ խաղաղապահները տեղակայվել են նշված հատվածում, սակայն նրանց աչքի առաջ ադրբեջանցիները ներխուժել են խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։

 

Ցավով ենք արձանագրում սա, և այն, որ չնայած ՌԴ ՊՆ-ի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, ՄԱԿ-ի հստակ հայտարարություններին՝ ադրբեջանական ԶՈՒ ստորաբաժանումների ներխուժումը ԼՂ-ում ՌԴ խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի այսօրվա դրությամբ շարունակվում է»,-ասաց Նիկոլ Փաշինյանը:

 

Նա հայտարարեց, որ ակնկալում է՝ ՌԴ խաղաղապահները կոնկրետ քայլեր կձեռնարկեն ադրբեջանական ստորաբաժանումների՝ խաղաղապահների պատասխանատվության գոտուց դուրս բերելու և 2020թ-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ արձանագրված ստատուս-քվոն վերականգնելու համար.

 

«Ակնկալում ենք նաև, որ ներխուժման ընթացքում և դրանից հետո խաղաղապահ զորախմբի գործունեությունը կամ հնարավոր անգործությունը կարժանանա պատշաճ քննության»,-ասաց նա: