Հակառակորդը կրակահերթեր արձակել է առավել մեծ ինտենսիվությամբ։

PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA. MARCH 20, 2015. Multiple rocket launchers RZSO BM 21 Grad fire missiles during a military exercise by the Russian Army Eastern Military District units at Sergeyevsky firing range. Yuri Smityuk/TASS Ðîññèÿ. Ïðèìîðñêèé êðàé. 20 ìàðòà. Óñòàíîâêè ðåàêòèâíîãî çàëïîâîãî îãíÿ ÐÑÇÎ ÁÌ-21 "Ãðàä" âî âðåìÿ ó÷åíèé ðàêåòíûõ è àðòèëëåðèéñêèõ ïîäðàçäåëåíèé Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà íà ïîëèãîíå "Ñåðãååâñêèé". Þðèé Ñìèòþê/ÒÀÑÑ

 

Գեղամ Ստեփանյան

Ադրբեջանի կողմից հունվարի 10-ին՝ ժամը 14:30 սահմաններում, Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա և Թաղավարդ համայնքների ուղղությամբ արձակված կրակահերթերի և դրանց հետևանքների վերաբերյալ փաստերի հավաքագրման նպատակով Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը և Գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանը այցելել են վերոնշյալ համայնքներ։

 

Հավաքագրված փաստերի համաձայն՝ խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքում տեղակայված դիրքերից բնակավայրերի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը վերջին օրերին կրակահերթեր արձակել է առավել մեծ ինտենսիվությամբ։

 

Հունվարի 10-ի կրակահերթի հետևանքով հրդեհվել է քաղաքացիական անձին պատկանող «ՈւԱԶ» մակնիշի ավտոմեքենան, որը կայանված է եղել բնակելի տան բակում, իսկ տանն այդ պահին ներկա են եղել երեք քաղաքացիական անձինք։ Նշված բնակելի տունը համայնքի մանկապարտեզից գտնվում է մոտ 50 մետր հեռավորության վրա։ Կրակահերթի և մեքենայի հրդեհման հետևանքով մանկապարտեզ հաճախող երեխաների և անձնակազմի շրջանում առաջացած վախի հետևանքով խաթարվել է մանկապարտեզի բնականոն աշխատանքը, իսկ մանկահասակ երեխաները շտապ տարահանվել են։

 

Իրավապահների կողմից դեպքի վայրի զննության ընթացքում հայտնաբերվել են մեքենայի բեռնախցիկ թափանցած գնդակները: Հրաձգային զինատեսակների գնդակների մնացորդներ են հայտաբերվել նաև համայնքի բնակելի հատվածի կենտրոնական մասում գտնվող մեկ այլ տան բակում։

 

Ադրբեջանական կրակոցների հետևանքով նույն օրը Թաղավարդ համայնքին պատկանող արոտավայրերից մեկում տուժել է նաև բնակիչներից մեկի խոշոր եղջերավոր անասունը, իսկ անասնապահը կարողացել է պատսպարվել և անվնաս հասնել տուն։

 

Հունվարի 10-ին ադրբեջանական կողմը շուրջ 15 րոպե տևողությամբ ինտենսիվ կրակահերթեր է արձակել նաև Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Նախիջևանիկ համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող 4 քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ, որի հետևանքով մարդկային կորոստներ չեն արձանագրվել, սակայն վնասվել է գյուղացիներին պատկանող գյուղատնտեսական տեխնիկան։ Քաղաքացիական անձինք ավելի քան մեկ ժամ տևողությամբ գտնվել են կրակի տակ և այդ գոտուց դուրս են բերվել միայն ռուս խաղաղապահների միջամտությամբ:

 

Ադրբեջանի կողմից քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորումը ոտնձգություն է խաղաղ բնակչության իրավունքների՝ առաջին հերթին կյանքի իրավունքի դեմ։ Ադրբեջանական հանցավոր գործողությունները նպատակ են հետապնդում ահաբեկել, վախի և հուսահատության մթնոլորտ ձևավորել Արցախի բնակչության շրջանում։

 

Այսօրվա միջադեպերը և նախորդ տարվա ընթացքում գրանցված բազմաթիվ նմանօրինակ դեպքերը հստակ ցույց են տալիս, որ կեղծ խաղաղասիրության շղարշի ներքո ադրբեջանական կողմը շարունակում է առաջ մղել Արցախի հայաթափման ծրագիրը՝ մշտական վախի մեջ պահելով Արցախի ամբողջ տարածքում և մասնավորապես սահմանային դարձած բնակավայրերում խաղաղ բնակչությանը։

 

Արցախի բնակչության անվտանգության և իրավունքների պատշաճ պաշտպանության տեսանկյունից խիստ կարևոր և առանցքային է մնում խաղաղ բնակավայրերի մերձակայքից ադրբեջանական զինված հենակետերի անհապաղ հեռացումը։

***

The Artsakh Republic Human Rights Defender Gegham Stepanyan and Prosecutor General Gurgen Nersisyan visited Karmir Shuka and Taghavard communities of the Martuni region of the Republic of Artsakh to collect facts on the consequences of the shootings by the Azerbaijani side in the direction of the abovementioned communities on January 10, at around 2:30 pm.

 

According to the collected facts, in recent days the Azerbaijani side from the positions located near the peaceful settlements has fired more intensively in the direction of the civilian communities.

 

As a result of the January 10 shooting, a UAZ car, which was parked in the yard of a residential house, belonging to a civilian was set on fire. Three civilians were present at that moment in the house. The mentioned residential house is about 50 meters away from the community kindergarten. Due to the shooting and fire, the normal work of the kindergarten was disrupted as a result of the fear created among the staff and children attending the kindergarten. The children were evacuated immediately.

 

During the scene inspection by the law enforcement bodies, the bullets which penetrated into the trunk of the car were found. Remnants of rifle bullets were found in the yard of another house in the central part of the community.

 

On the same day, as a result of the Azerbaijani shootings, in one of the pastures belonging to the Taghavard community, the cattle of one of the residents were injured, and the herdsman was able to take shelter and reach home safely.

 

On January 10, the Azerbaijani side also fired intensively for about 15 minutes at four civilians carrying out agricultural work in the territory of Nakhichevanik community of the Askeran region of the Artsakh Republic, as a result of which no casualties were reported, but the agricultural equipment belonging to the villagers was damaged. The civilians were under fire for more than an hour and were taken out of the area only with the intervention of Russian peacekeepers.

 

The targeting of civilian communities by Azerbaijan is an encroachment on the rights of the civilian population, first of all against the right to life. The criminal actions of Azerbaijan aim to intimidate, create an atmosphere of fear and despair among the population of Artsakh.

 

Today’s incidents and numerous similar cases registered last year clearly show that under the veil of false peace-loving, the Azerbaijani side continues to advance the plans of eviction of Armenians from Artsakh, keeping in constant fear the civilian population of Artsakh, particularly in border areas.

 

For the security and proper protection of the rights of the people of Artsakh, the immediate removal of the Azerbaijani armed positions from the vicinity of the civilian communities of Artsakh remains crucial.