Իրավիճակը սահմանին։ Թարմ տվյալներ

PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA. MARCH 20, 2015. Multiple rocket launchers RZSO BM 21 Grad fire missiles during a military exercise by the Russian Army Eastern Military District units at Sergeyevsky firing range. Yuri Smityuk/TASS Ðîññèÿ. Ïðèìîðñêèé êðàé. 20 ìàðòà. Óñòàíîâêè ðåàêòèâíîãî çàëïîâîãî îãíÿ ÐÑÇÎ ÁÌ-21 "Ãðàä" âî âðåìÿ ó÷åíèé ðàêåòíûõ è àðòèëëåðèéñêèõ ïîäðàçäåëåíèé Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà íà ïîëèãîíå "Ñåðãååâñêèé". Þðèé Ñìèòþê/ÒÀÑÑ

Ռուսական կողմի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն՝ ժամը 18։30-ից ՀՀ արևելյան սահմանագոտում կրակը դադարեցվել է, իրադրությունը հարաբերականորեն կայունացել է։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 16-ին, ժամը 13։00-ի սահմաններում, Ադրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները հարձակում են գործել սահմանի տվյալ ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Հակառակորդը կիրառել է նաև հրետանային միջոցներ, զրահատեխնիկա և տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։

ՊՆ